วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Famous People

หน่วยการเรียนเรื่อง Famous People
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รหัสวิชา อ 31101 รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้สอน นางสุรีย์ บุญญาพาพงศ์ เวลา 2 ชั่วโมง

1. สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.2.1 ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
สามารถดำเนินการสื่อสารอย่างต่อเนื่องโดยใช้สื่อเทคโนโลยี ที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ต 1.2 : มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ข้อ 1. พูดสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆได้
ข้อ 2. สนทนาเพื่อขอข้อมูลแบบง่าย ๆ ได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สนทนาเกี่ยวกับบุคคลและอาชีพได้
3. เนื้อหา
- ความรู้ ภาษาตามมารยาททางสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

- คุณลักษณะ/คุณธรรม จริยธรรม
1. ความรับผิดชอบในการทำงาน
2. ความขยันอดทน
3. ความสามัคคี

4. หลักฐาน ร่องรอยความรู้ / ภาระชิ้นงาน
4.1 การทำกิจกรรม Conversation About the Conversation และ listening
4.2 การทำแบบฝึกหัด เรื่องอาชีพ ( Occupations )
5. กิจกรรมการเรียนการสอน
ครูนำเสนอเข้าสู่บทเรียนด้วยการให้นักเรียนชม DVD เกี่ยวกับอาชีพ การสนทนาพูดคุยในอาชีพ
หลังจากดูชมเรียบร้อยแล้วฝึกการพูดสนทนา ตามแบบอาชีพต่าง ๆ พร้อมทั้งแสดงบทบาทสมมติ
โดยครูถ่าย วีดีโอ เพื่อให้นักเรียนได้ย้อนกลับมาดูการแสดงบทบาทสมมติและแก้ไขปรับปรุงการสนทนาเกี่ยวกับอาชีพได้ถูกต้อง
6. การวัดและประเมินผล

ตอนที่ 1
กระบวนการทำงาน
1. กระบวนการทำงาน
2. การทำงานตามขั้นตอน
3. การนำเสนอผลงาน
ตอนที่ 2
ประเมินผลงาน
1. ความถูกต้องของผลงาน
2. ความคิดสร้างสรรค์

7. การจัดบรรยากาศเชิงบวก
ครูให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ คิดเอง ทำเอง โดยครูเสนอทางเลือกให้นักเรียน และสามารถสร้างผลงานเองได้ตามความสามารถ ครูบอกคุณภาพของงานให้นักเรียนทราบล่วงหน้าว่า ผลงานของนักเรียนจะได้ระดับ 3,2,1 เพราะอะไร ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพงานของนักเรียนเองและชื่นชมผลงานของตนเอง

8. สื่อ/อุปกรณ์
- ใบความรู้
- ใบงาน
- วีดีโอ
- สื่อการเรียนรู้ตัวอย่าง

ไม่มีความคิดเห็น: